Lloc web de l'associació LaLoka https://laloka.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2.9 KiB

layout title
base-layout.njk Sòcia activa

Són sòcies actives aquelles persones que, a més de compartir els principis fundacionals de l'associació, volen participar en el dia a dia de l'associació, és a dir, en la seva gestió interna i en l'execució dels seus projectes. La quota mínima per ser sòcia activa és de tres euros al mes.

Procés d'admissió

 • Per esdevenir sòcia activa s'ha de fer una sol·licitud i comprometre's a abonar la quota corresponent
 • La candidatura s’anunciarà a la resta de persones sòcies durant un període mínim de set dies
 • La persona sol·licitant serà acceptada com a nova sòcia a excepció que hi hagi un percentatge significatiu de sòcies que argumentin raonadament en contra durant el procés d'admissió
 • La persona que exerceixi el càrrec de secretària serà l'encarregada de tramitar l'admissió i comunicar-ne el resultat a la persona sol·licitant

Drets i deures

Els drets i deures de les sòcies actives es detallen al capítol dos, apartats quatre, cinc i sis dels Estatuts de l'associació.

Drets

Són drets de les sòcies actives:

 • Estar informades de les activitats de l'associació
 • Anunciar públicament que són sòcies de LaLoka
 • Tenir veu i vot en les assemblees generals, i participar de comissions i grups de treball
 • Vetar de manera argumentada l’admissió de noves sòcies si consideren que es posa en joc els fonaments de l'associació
 • Prèvia consulta i aprovació, emprendre iniciatives alineades amb els objectius i accions de l'associació

Deures

Són deures de les sòcies actives:

 • Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les
 • Respectar els acords de convivència
 • Abonar la quota corresponent
 • Informar amb 15 dies d’antelació del pagament de la següent quota que et vols donar de baixa de l’associació

Procediment de baixa

 • Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic
 • Si no s'abona la quota i no es contacta amb tresoreria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació
 • Si el no abonament de la quota es justifica degudament, la persona afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió

Fes-te sòcia activa

Canvia de modalitat

Envia'ns un correu electrònic si vols canviar de sòcia activa a sòcia col·laboradora.