Lloc web de l'associació LaLoka https://laloka.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2.2 KiB

layout title
base-layout.njk Sòcia col·laboradora

Són sòcies col·laboradores aquelles persones que comparteixen els principis fundacionals de l'associació però no estan interessades en gestionar el seu funcionament diari. La quota mínima per ser sòcia col·laboradora és de tres euros al mes.

Procés d'admissió

 • Per esdevenir sòcia col·laboradora s'ha de fer una sol·licitud i comprometre's a abonar la quota corresponent
 • La candidatura s’anunciarà a la resta de persones sòcies durant un període mínim de set dies
 • La persona sol·licitant serà acceptada com a nova sòcia a excepció que hi hagi un percentatge significatiu de sòcies que argumentin raonadament en contra durant el procés d'admissió
 • La persona que exerceixi el càrrec de secretària serà l'encarregada de tramitar l'admissió i comunicar-ne el resultat a la persona sol·licitant

Drets i deures

Els drets i deures de les sòcies col·laboradores es detallen al capítol dos, apartat vuit dels Estatuts de l'associació.

Drets

Són drets de les sòcies col·laboradores:

 • Estar informades de les activitats de l'associació
 • Anunciar públicament que són sòcies de LaLoka

Deures

Són deures de les sòcies col·laboradores:

 • Abonar una quota corresponent
 • Informar amb 15 dies d’antelació del pagament de la següent quota que et vols donar de baixa de l’associació

Procediment de baixa

 • Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic
 • Si no s'abona la quota i no es contacta amb tresoreria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació
 • Si el no abonament de la quota es justifica degudament, la persona afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió

Fes-te sòcia col·laboradora

Canvia de modalitat

Envia'ns un correu electrònic si vols canviar de sòcia col·laboradora a sòcia activa.