Lloc web de l'associació LaLoka https://laloka.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2.2 KiB

layout title
base-layout.njk Entitat de suport

Si sou un col·lectiu o entitat, podeu fer-vos entitat de suport. La quota mínima per a entitats de suport és de cent euros l'any.

Procés d'admissió

 • Per esdevenir entitat de suport membre s'ha de fer una sol·licitud i comprometre's a abonar la quota corresponent
 • La candidatura s’anunciarà a la resta de persones sòcies durant un període mínim de set dies
 • El col·lectiu o entitat sol·licitant serà acceptada com a nova sòcia a excepció que hi hagi un percentatge significatiu de sòcies que argumentin raonadament en contra durant el procés d'admissió
 • La persona que exerceixi el càrrec de secretària serà l'encarregada de tramitar l'admissió i comunicar-ne el resultat al col·lectiu o entitat sol·licitant

Drets i deures

Els drets i deures de les entitats de suport es detallen al capítol dos, apartat vuit dels Estatuts de l'associació.

Drets

Són drets de les entitats de suport:

 • Estar informades de les activitats de l'associació
 • Anunciar públicament que són sòcies de LaLoka

Deures

Són deures de les entitats de suport:

 • Abonar la quota corresponent
 • Informar amb 15 dies d’antelació del pagament de la següent quota que es volen donar de baixa de l’associació, sense perjudici que es pugui admetre candidatura de nou pel procediment establert

Procediment de baixa

 • Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic
 • Si no s'abona la quota corresponent i no es contacta amb tresoreria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació
 • Si el no abonament de la quota es justifica degudament, l'entitat afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió

Feu-vos entitat de suport